Q&A Zie, Ik kom spoedig (7)

Vraag: In Openbaring 7 lezen we over een grote menigte van mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen en dan worden bekleed met witte gewaden. Hoe krijgen zij deze kleren?

Antwoord: In Openbaring 7:9-14 ziet Johannes een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen. Ze staan vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Eén van de ouderlingen uit de hemel stelt dan de volgende vraag aan Johannes: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? Nadat Johannes heeft aangegeven dat hij het niet weet, geeft de ouderling zelf het antwoord: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Wat we hier in Openbaring 7 lezen gaat dus heel specifiek over de gelovigen die uit de grote verdrukking komen. Maar op andere plaatsten in Openbaring lezen we zo ongeveer hetzelfde over de gelovigen die nú leven en behoren tot de gemeente van Christus die voor de grote verdrukking wordt opgenomen in de hemel. Ik ben me ervan bewust dat hier heel verschillend over wordt gedacht, in hoofdstuk/aflevering 8 ga ik hier uitgebreid op in en geef ik een aantal bijbelse argumenten waarom ik geloof dat die opname echt vóór de grote verdrukking gaat plaatsvinden. Maar goed, lees in Openbaring 3:5 eens mee wat in de brief aan Sardis de belofte is voor wie overwint: die zal worden bekleed met witte kleren! In Openbaring 3:18 wordt aan de lauwe gelovigen van Laodicea dit dringende advies gegeven: koop witte kleren, opdat u bekleed bent. En wat lezen we in Openbaring 19:14 over de kleding van degenen die Jezus bij Zijn wederkomst vergezellen? Ze volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Ook over de vierentwintig ouderlingen in de hemel lezen we Openbaring 4:4 dat ze bekleed zijn met witte kleren. Deze vierentwintig ouderlingen zijn in de hemel de representanten van de gemeente van Jezus Christus. Meer daarover in hoofdstuk/aflevering 7.

Ik weet niet of het aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur voor de kleur van je kleding, maar als ik het goed begrijp zal de hemelse dresscode vooral bestaan uit witte kleding. Bij de verheerlijking van Jezus op de berg lezen we in Markus 9:3 hoe Zijn kleren veranderden, ze werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. We lezen op een aantal plaatsen in de Bijbel over de kleur van de kleding van engelen: wit dus! Witte kleren zijn in de Bijbel hét beeld van gerechtigheid, van reinheid en van heiligheid.

Nu terug naar de vraag hoe de gelovigen van de grote verdrukking aan hun witte kleren komen. Ik weet niet of het je net is opgevallen, maar het wordt in Openbaring 7:9-14 eerst twee keer als een waarneembaar feit genoemd. Eerst is het Johannes die het ziet en dan is het de ouderling die het bevestigd: Ze zijn bekleed met witte gewaden. Wie hen van deze hemelse kleding heeft voorzien, dat staat er verder niet bij. Maar iets verderop wordt wel genoemd hóe je kleren wit worden. We lazen dat ze hun gewaden hadden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Dat laatste klinkt nogal tegenstrijdig. Hoe kun je kleding nou wit maken door het te wassen in bloed? Dan kleurt toch alles rood? Zijn het niet juist bloedvlekken die heel moeilijk weg te krijgen zijn? Hiermee wordt wel duidelijk dat hier beeldspraak wordt gebruikt. Zoals genoemd zijn witte kleren in de Bijbel hét beeld van gerechtigheid, van reinheid en van heiligheid. Wat hier duidelijk wordt is dat we deze gerechtigheid, reinheid en heiligheid nooit door onszelf kunnen verkrijgen, maar alleen door de wassing met het bloed van Christus. Dit is de enige legale en zelfs noodzakelijke vorm van witwassen voor ieder mens! Dit geldt voor deze gelovigen uit de grote verdrukking en geldt ook voor ons als leden van de gemeente – de bruid van Christus. Johannes heeft bij het zien van deze mensen met hun in het bloed van het Lam gewassen witte gewaden ongetwijfeld moeten denken aan wat hij eerder in 1 Johannes 1:7 had geschreven dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde.