Q&A Zie, Ik kom spoedig (6)

Vraag: Wij zullen tijdens het duizendjarig vrederijk als koningen heersen. Maar over welke mensen zullen wij dan regeren? Wie zijn dan de bewoners van de aarde?

Antwoord: In aflevering/hoofdstuk 36 gaat het over het met Christus regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Dan is allereerst de vraag wíe het zijn die met Hem regeren. In Openbaring 20:4 worden in de eerste plaats degenen genoemd, die tijdens de grote verdrukking zijn onthoofd om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en hun hand. Van deze gelovigen uit de grote verdrukking lezen we dat zij leefden en gingen regeren als koningen met Christus, duizend jaar lang. De NBV21 geeft aan dat ze tot leven kwamen. Deze martelaren waren gedood, maar komen hier bij de wederkomst van de Heere Jezus tot leven. Wat Openbaring 20:4 ook duidelijk maakt is dat hun het oordeel wordt gegeven. Welk oordeel en over wie? Dat zal vast te maken hebben met al het onrecht dat deze martelaren tijdens de grote verdrukking is aangedaan.

Maar niet alleen zij die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen, zullen met Christus regeren. Hier wordt de nadruk gelegd op déze groep, eenvoudig omdat dit nog niet eerder geopenbaard was. Maar in Openbaring 5:10 was al duidelijk gemaakt dat ook degenen die deel uitmaken van de gemeente van Christus tijdens deze duizend jaar met Hem zullen regeren. Het waren de vierentwintig oudsten, die het als representanten van de gemeente in de hemel uitriepen dat ze voor hun God gemaakt zijn tot
koningen en priesters en dat zij als koningen zullen regeren over de aarde.
En wat lezen we in die bijzondere zegen die Johannes in Openbaring 1:6 uitspreekt over de zeven gemeenten die in Asia zijn? Dat Jezus Christus ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader. Het wordt zelfs nóg een keer genoemd. In Openbaring 3:21 wordt aan het einde van de brief aan de gemeente van Laodicea belooft dat wie overwint, met Hem zal zitten op Zijn troon.

Maar óver wie zal er dan worden geregeerd? Als ik het goed begrijp, zullen er tijdens deze periode twee soorten mensen op aarde zijn. In de eerste plaats zijn dat de gelovigen, die bij de opname of bij de wederkomst een nieuw en verheerlijkt lichaam hebben gekregen en nu dus met Christus als koningen over de aarde regeren. Maar er zullen ook mensen zijn die de grote verdrukking overleven en met hun sterfelijke lichamen én hun zondige harten in het duizendjarig vrederijk leven. Want niet iedereen zal bij de grote eindstrijd omkomen. In 14:16 wordt geprofeteerd Zacharia dat het zal geschieden dat al de overgeblevenen (NBV21 overlevenden) van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Er zullen dus aan het begin van het duizendjarig vrederijk ‘overgeblevenen’ of ‘overlevenden’ zijn vanuit de grote verdrukking.

In het duizendjarig vrederijk zijn er dus mensen die nog leven in een sterfelijk lichaam, met een hart dat nog steeds van binnenuit geneigd is tot kwaad en zonde. Deze mensen zullen oud worden en zich vermenigvuldigen. Ga er maar van uit dat er door de hoge leeftijden en ideale leefomstandigheden in duizend jaar tijd een enorme toename zal zijn van het aantal bewoners van de aarde. Maar het zijn mensen die zich – zelfs met voor duizend jaar gevangen satan – kunnen en zullen verzetten tegen God. Want de profeet Zacharia ziet ook dat er mensen zullen zijn die weigeren om naar Jeruzalem te gaan voor de viering van het Loofhuttenfeest. Zij zullen daarvoor worden gestraft. Daarom zal het nodig zijn dat er over al deze mensen wordt geregeerd met een ijzeren staf. We lezen over Christus dat Hij zal hoeden met een ijzeren staf. En volgens de brief aan de gemeente van Thyatira zullen ook wij – samen met Christus – deze heidenvolken hoeden met een ijzeren staf.