Q&A Zie, Ik kom spoedig (3)

Vraag: Ik hoor van mensen om mij heen dat Jezus voorlopig nog niet kan terugkomen, omdat er nog miljoenen mensen niet zijn bereikt met het Evangelie. Is het nou echt wachten totdat ieder mens van Jezus heeft gehoord?

Antwoord: Ik denk dat het heel belangrijk is om bij de beantwoording van deze vraag helder te hebben dat er een verschil is tussen de opname van de gemeente en de uiteindelijke wederkomst van de Here Jezus. Dat zijn echt twee verschillende momenten. Wellicht dat dit overzicht je helpt om dit te gaan zien. Maar de gedachte dat voordat Jezus terugkomt eerst alle mensen bereikt moeten zijn met het Evangelie, dat is zeker een bijbelse gedachte. In Mattheüs 24:14 benoemt Jezus dit overduidelijk: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Maar is het einde, waar Jezus hierover spreekt het moment van de opname of het moment van zijn wederkomst? Ik denk het laatste. En nu iets heel opvallends. We lezen in Openbaring 7, vanaf vers 9 dat er tijdens de grote verdrukking een grote wereldwijde opwekking komt en dat kan alleen maar als het Evangelie ook wereldwijd wordt verkondigd. Hoe zal dat gaan? In de eerste plaats zullen hiervoor de 144.000 dienaren worden ingeschakeld, die als evangelisten over de wereld zullen trekken om de mensen te vertellen over het Evangelie. We lezen in Openbaring 11:1-14 over twee getuigen die 42 maanden lang op de pleinen van Jeruzalem zullen getuigen en als klap op de vuurpijl lezen we in Openbaring 14:6-7 dat er een engel zal zijn die aan alle mensen, die het op dat moment nog steeds niet gehoord hebben het Evangelie – hier genoemd het Eeuwig Evangelie – zal worden gebracht. Het staat er zo: En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Dus het klopt het dat eerst alle volkeren het Evangelie moeten hebben gehoord. Pas dan zal Jezus terugkomen om zijn voeten op de Olijfberg te zetten. En God Zelf zal deze opdracht die we nu als kerk hebben, afmaken en voltooien. Maar we lezen nergens in de Bijbel dat dit eerst moet gebeuren voordat de opname kan plaatsvinden. Daarom kan het echt ieder moment gebeuren, waarover Paulus schijft in Titus 2:13 dat wij mogen verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.