Q&A Zie, Ik kom spoedig (2)

Vraag: In aflevering/hoofdstuk 26 gaat het over een grote opwekking die tijdens de grote verdrukking gaat plaatsvinden. Komt er ook nog een wereldwijde opwekking vóórdat de gemeente wordt opgenomen? Zou de tekst Joel 2:28 hiermee te maken kunnen hebben?

Antwoord: Er zal inderdaad tijdens de grote verdrukking een enorme wereldwijde opwekking plaatsvinden. We lezen daarover in Openbaring 7:9-10 het volgende over: Hierna zag ik (Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

De meningen over wie er met deze grote menigte wordt bedoeld zijn verdeeld. Volgens sommigen gaat het hier over de gemeente van Jezus Christus, waarvan ik hoop dat jij daar door het geloof in de Here Jezus ook deel van uitmaakt en volgens anderen gaat het daarbij ook om dezelfde groep mensen als de 144.000 dienaren die in het eerste deel van Openbaring 7 aan Johannes worden gepresenteerd.

Ik geloof echter dat het hier gaat over mensen die leven in die zevenjarige grote verdrukking, voorafgaand aan de wederkomst van de Here Jezus en ondanks alle consequenties die het dan zal hebben toch tot geloof gaan komen in de Here Jezus. Wellicht door het getuigenis van de 144.000 dienaren die naar mijn overtuiging 144.000 Joden zijn die dan tot geloof zijn gekomen in Jezus, de Messias en als evangelisten over de hele wereld trekken.

Maar de vraag is of er ook nog vóór de opname van de gemeente een wereldwijde opwekking gaat komen. Hierbij wordt verwezen naar Joël 2:28, waar het volgende wordt geprofeteerd: Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

Zullen we om te beginnen ’s kijken waar, wanneer en door wie deze woorden van Joël worden geciteerd? We gaan daarvoor naar het Pinkster- of wekenfeest in Jeruzalem, waarover we in Handelingen 2 lezen dat op die dag geheel volgens de belofte van de Heere Jezus de Heilige Geest wordt uitgestort. Wanneer duizenden Joden uit allerlei delen van de wereld zijn samengestroomd om te zien wat er gebeurt, neemt de apostel Petrus het woord. Allereerst reageert hij dan in Handelingen 2:16-17 op de spotters die beweren dat de mensen die net werden vervuld met de Heilige Geest, dronken zijn. Nee, zegt Petrus dan, deze mensen zijn niet dronken, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

Met andere woorden: de vervulling van de profetie van Joël is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest en gaat door tot de dag van vandaag  en zál doorgaan tot het moment van de opname van de gemeente. Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of er vlak voor de opname nog een specifieke grote wereldwijde opwekking gaat plaatsvinden. Misschien mis ik wat, maar ik heb daar in de Bijbel nog niet echt een concrete aanwijzing voor gevonden. Wat ik wel lees in de Bijbel is dat er aan het einde van de tijd juist sprake zal zijn van afval. In aflevering/hoofdstuk 5 – over de zeven spiegels die ons vanuit de zeven brieven van Openbaring 2 en 3 worden voorgehouden – is daar uitgebreid op ingegaan. Daarom voor nu even samenvattend een paar korte gedachten.

Eerst wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:1-5 over hoe de mensen in het algemeen zullen zijn in de eindtijd: Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.

De laatste zin van bovenstaande opsomming geeft al aan dat het hier óók gaat over mensen die wel religieus zijn, misschien zelfs wel iedere zondag in de kerk zitten, maar het genot meer zullen liefhebben dan God. En met een schijn van vroomheid de kracht daarvan miskennen. Wat een ernstige waarschuwing! Een hoofdstuk verderop in diezelfde brief aan Timotheüs schrijft Paulus hier ook dít over en dat is zeker gericht aan mensen die misschien wel iedere zondag in een samenkomst zitten: Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 

Dus of er vóór de opname nog een wereldwijde opwekking zal plaatsvinden? Ik hoop het van harte! Ik bid dat God nog vele mensen tot geloof zal brengen. En op sommige plekken in de wereld zien we daarin ook hele mooie dingen gebeuren. Zo komen er in onze tijd vele moslims tot geloof. Maar een wereldwijde opwekking? Sowieso, wij mensen kunnen een opwekking niet organiseren, hooguit door ongeloof en zonde tegenhouden.