Giften

Voor de inrichting van de studio, de aanschaf van licht en opnameapparatuur en het ontwikkelen van vormgeving en de website worden de nodige kosten gemaakt. Daarnaast vraagt ook de voorbereiding, opname en montage van de studies veel tijd. Ook zijn we inmiddels bezig met de voorbereiding op een nieuwe bijbelstudieserie over Daniël, dat weer de nodige kosten met zich meebrengt.

Vind je het belangrijk dat de boodschap van Gods Woord en in het bijzonder van het laatste bijbelboek Openbaring wordt gehoord en uitgelegd en dat mensen de tekenen van de tijd gaan zien? Is het ook jouw verlangen dat nog vele mensen tot geloof gaan komen in de Here Jezus?

Zou je dan in de eerste plaats willen bidden voor deze bediening? Zoals Paulus dat ook vroeg aan de gelovigen van Efeze: ‘Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken.’ (Efeziërs 6:19 NBV21)

Mogen we je naast ondersteunend gebed ook vragen om een financiële bijdrage te leveren? Je kunt dat doen door gebruik te maken van de hiernaast afgebeelde QR-code of door rechtstreeks een gift over te maken op NL04 INGB 0675 1668 96 t.n.v. Stichting Verkondig Het Woord te Nieuw-Vennep. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Meer informatie kun je vinden op verkondighetwoord.nl. Bij voorbaat dank voor je geestelijke en financiële ondersteuning!